TRAVELLING APPROVAL FORM

(BIỂU MẪU SỐ 10)

“Biểu mẫu dùng để xin đi công tác dành cho toàn bộ nhân viên của CPPC”

Trường hợp gấp hoặc không có người ký, vui lòng chọn (URGENT) để chuyển thẳng cho HR
Phương tiện (Vehicle)(Required)

Người đi cùng chuyến công tác ( Nếu có)
Chi tiết các điểm đi (Detail)(Required)
Địa chỉ
Tỉnh / Thành Phố
Mục đích (objectives)
 
Hidden
From date
DD slash MM slash YYYY
Hidden
From Time(Required)
24h
:
Hidden
To date
DD slash MM slash YYYY
Hidden
To Time
24h
:

Sign