YÊU CẦU SỮA CHỮA MÁY

(BIỂU MẪU SỐ 11)

“Biểu mẫu dùng để YÊU CẦU SỬA CHỮA MÁY CỦA BẢO TRÌ”