KHAI BÁO RA / VÀO CÔNG TY

 

Out / In Document

Xin phép ra ngoài, về sớm

Nhập Tên Đầy Đủ
Nhập số CMND của nhân viên
Lý do xin ra ngoài (Reason)(Required)

DD slash MM slash YYYY
Ngày Bắt Đầu
Giờ ra (Time Out)(Required)
:
DD slash MM slash YYYY
Ngày Kết Thúc
Giờ về (Time In)
: