ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Vui lòng đầy đủ thông tin như mẫu dưới, lưu ý phải nhập đúng thông tin.