YÊU CẦU TẠO FOLDER

(BIỂU MẪU SỐ 13)

“Biểu mẫu dùng để YÊU CẦU TẠO FOLDER”

Nơi tạo FOLDER(Required)

Những người được share : tên, bộ phận, quyền ( đọc, sửa)
Bạn tạo folder đó để làm gì?

Sign

Xấc nhận thông tin