BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

(BIỂU MẪU SỐ 14)

“BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CHO NHÂN VIÊN CPPC VIETNAM”