Đăng Ký Tăng Ca

Displaying 1 - 1 of 1

Họ Và tên ( Full Name)Số CMND ( Nation ID)Bộ Phận ( Department)Thời Gian Tăng CaFileXác nhận thông tinFinal StatusWorkflow StepWorkflow Current Status Timestamp
CAO VÂN HIỂN221133051KHO ( WAREHOUSE)
Ngày (Date) - 01/01/2021 Từ giờ (from) - 1, 2, .. 24 Đến Giờ (To) Nội Dung Công Việc ( Job Decription)
28/11/2021 8 17 DỌN KHO FG
Đồng ýApprovedWorkflow Complete27/11/2021
Họ Và tên ( Full Name)Số CMND ( Nation ID)Bộ Phận ( Department)Thời Gian Tăng CaFileXác nhận thông tinFinal StatusWorkflow StepWorkflow Current Status Timestamp