Entry ID66063
Họ Và tên ( Full Name)Nguyễn Phương Hoa
Số CMND ( Nation ID)2446
Bộ Phận ( Department)DOMESTIC SALES
Người ký (approved by)MRS THU (HR)
Phương tiện (Vehicle)Xe 60K-05165
Người đi cùng (Accompanying person)Phương sale
Chi tiết các điểm đi (Detail)
Địa chỉ Tỉnh / Thành Phố Mục đích (objectives)
tây ninh tây ninh kiếm khách hàng
Từ ngày14/11/2022
From Time05:30
Đến ngày15/11/2022
To Time18:00
Final StatusApproved
Thời gian ký duyệt2022/11/18 11:07:22