Entry ID66327
Họ Và tên ( Full Name)Hoàng Nữ Thùy Diễm
Số CMND ( Nation ID)7007
Bộ Phận ( Department)KẾ TOÁN ( ACCOUNTING)
Người ký (approved by)MS KATE
Phương tiện (Vehicle)Xe 60K-05165
Chi tiết các điểm đi (Detail)
Địa chỉ Tỉnh / Thành Phố Mục đích (objectives)
Bangkok bank Bien Hoa Công Việc
Từ ngày25/11/2022
From Time10:00
Đến ngày25/11/2022
To Time14:00
Workflow StatusApproved
Thời gian ký duyệt2022/11/25 11:06:06