NGÀY KHAI BÁO25/11/2022
Họ Và tên ( Full Name)Nguyễn văn nhật
Số CMND ( Nation ID)30084019315
Số Điện Thoại(090) 402-5983
TÊN CÔNG TYUNITRANS
NGÀY ĐẾN25/11/2022
GIỜ ĐẾN08:00
Bạn đến CPPC liên hệ công việc gì?Lấy hàng