NGÀY KHAI BÁO25/11/2022
Họ Và tên ( Full Name)Trần thanh nhã
Số CMND ( Nation ID)363960364
Số Điện Thoại(079) 731-2735
TÊN CÔNG TYToàn cầu
NGÀY ĐẾN25/11/2022
GIỜ ĐẾN14:20
Bạn đến CPPC liên hệ công việc gì?Giao hàng