NGÀY KHAI BÁO26/11/2022
Họ Và tên ( Full Name)HUỲNH XANH
Số CMND ( Nation ID)261025911
Số Điện Thoại(094) 639-0098
TÊN CÔNG TYPhú minh hoàn
NGÀY ĐẾN26/11/2022
GIỜ ĐẾN07:48
Bạn đến CPPC liên hệ công việc gì?Lấy hàng gia công giao bình dương