NGÀY KHAI BÁO26/11/2022
Họ Và tên ( Full Name)Trần quang minh cảnh
Số CMND ( Nation ID)80092016299
Số Điện Thoại(079) 746-5450
TÊN CÔNG TYVT Phước lợi
NGÀY ĐẾN26/11/2022
GIỜ ĐẾN15:00
Bạn đến CPPC liên hệ công việc gì?Giao hàng